Biegli sądowi

W zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie liście biegłych sądowych zostały podane nazwiska oraz dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy wyrazili na to zgodę przedkładając jednocześnie stosowne oświadczenie.

Lista biegłych stan na dzień 16 sierpnia 2016 r.

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

WAŻNA INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - INSTRUKCJA SZYFROWANIA

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie znajdują się w czytelni Sądu Okręgowego oraz sekretariatach wydziałów procesowych Sądów Rejonowych.

Zawarte w liście dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego sądowego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Dokumenty od kandydatów na biegłych sądowych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie (parter).

Informacji ws. biegłych udziela, także Biuro Obsługi interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kim jest biegły sądowy

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.

Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u biegłych sądowych. Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych.

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem strony) bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie opinii.

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda osoba,     o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny.

W sprawach karnych biegłymi nie mogą być m.in.:

 • obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
 • duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,
 • osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie osobistym,
 • małżonkowie, krewni, powinowaci, osoby będące świadkami czynu.

Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się w/w przyczyny lub inne osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego.

Gdyby jego opinia była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.

Aby wydać opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, powołuje się co najmniej dwóch biegłych psychiatrów. Robi to sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator.

Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych

1. Przepisy regulujące status i czynności biegłych:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) - Dz. U. Nr 98, poz. 1070, dział IV rozdz.6, z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych - Dz. U. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników - Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm. (§ 46 - 48).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - Dz. U. Nr 250, poz. 1883, z późn. zm.

2. Przepisy prawa procesowego:

 1. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Kodeks postępowania karnego.
 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.).

3. Należności biegłych sądowych :

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W 2015 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi  1 766,46 zł (art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2015, Dz. U. z 2015 r. poz. 153).
W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

3a) Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 508) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. poz. 518)

-Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 - 93).

-Ustawa budżetowana na rok 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 278).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

3b) Obowiązujące w Sądzie stawki za użytkowanie pojazdów prywatnych do celach służbowych:

-Koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych (za 1 km) o pojemności skokowej silnika do 900 cm ³- 0,50zł, powyżej 900 cm ³- 0,60 zł (Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Nr 149/14 z dnia 4.07.2014 r.);

-Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r.)  

-Zarzadzenie Nr 149/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie stawek za używanie do celów służbowych pojazdów stanowiących własność prywatną

Lista biegłych sądowych

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami):

§ 1. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie

Na podstawie w/w rozporządzenia:

 1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.
 2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
  • z chwilą zwolnienia z funkcji;
  • w razie śmierci;
  • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.
 3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych.         W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze               w sprawach karnych ( § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych).

Proces ustanowienia biegłego sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie:

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie [odnośnik pobierz];
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy [odnośnik pobierz];
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się  o ustanowienie biegłym (w wypadku lekarzy - posiadanie I lub II stopnia specjalizacji) oraz prawo wykonywania zawodu;
6. w przypadku pozostawania w stosunku pracy - opinie wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony podpisane przez kierowników zakładów pracy oraz zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostawania bez zatrudnienia przedstawienie aktualnych opinii/rekomendacji od podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował;
7. w przypadku przynależności do organizacji zawodowych - opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
8. aktualna informacja o niekaralności;
9. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. (Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstaje z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności. Ponadto należy przedstawić do wglądu dowód osobisty celem stwierdzenia zgodności danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym z dowodem tożsamości.

Opłatę skarbową można uiścić:

  dotyczy lekarzy:

- w kiosku na terenie gmachu Sądu (parter, hol główny),

- w kasie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90,

- na konto: Bank Handlowy S.A. 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

  dotyczy pozostałych specjalności:

- w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa –Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27,

- na rachunek bankowy Urzędu  Dzielnicy Warszawa –Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27:

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyraził zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Biegłym – tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka. wydany przez Polski Związek Głuchych.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

Uwaga Komunikat!

W związku ze zmianami organizacyjnymi, sprawy kuratorów rejestrowych, syndyków upadłości oraz biegłych sądowych, z wyłączeniem biegłych sądowych lekarzy od dnia 28 września 2009 r. są prowadzone w siedzibie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100, pok. 426,  tel. 22 44-00-889, a sprawy biegłych sądowych lekarzy są prowadzone w siedzibie Sądu przy Al. Solidarności 127, pok. 330, III piętro, korytarz A, tel. 22 440-20-65.

Dokumenty na biegłych sądowych składa się w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie (parter). Informacji ws. biegłych sądowych udziela, także Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Informacja dotycząca listy tłumaczy przysięgłych

W związku z wejściem w życie w dniu 27 stycznia 2005 r. ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r., Nr 273 , poz. 2702) informujemy, iż do czasu ogłoszenia i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości listy tłumaczy przysięgłych zgodnie z art. 9 w/w ustawy dane o tłumaczach przysięgłych (z wyjątkiem daty urodzenia, miejsca zamieszkania i informacji karnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego) udzielane są przez Wydział Tłumaczy Przysięgłych przy Departamencie Organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości tel. 022 561 84 60, 561 84 51, 561 84 79.


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data wytworzenia 2008-08-12
Data udostępnienia 2008-08-12
Data modyfikacji 2016-08-17

Ostatnia modyfikacja 25-08-2016