BIP- Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części Miasta Stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście.

Dla wydziałów orzeczniczych przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i w innych szczególnych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji. Szczegółowy przedmiot działalności i zakres kompetencji poszczególnych pozaorzeczniczych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia określają wewnętrzne akty prawne wydane przez Prezesa.

Informacje o godzinach pracy Sądu (gmach przy ul. Marszałkowskiej 82, wejście od ul. Żurawiej):

Punkt Obsługi Interesanta
(parter)przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 8:30 - 18:00 (ostatni numerek pobierany jest o godzinie 17:45)
wtorek - piątek: 8:30 - 15:30 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 15:20)

Czytelnia akt (parter) przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 8:30 - 18:00 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 17:45)
wtorek - piątek: 8:30 - 15:30

Biuro Podawcze 
(parter) przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 8:30 – 18:00
wtorek-piątek: 8:30 – 15:30

Kasa (parter) przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 8:45 – 16.45 (przerwa: 12:15 – 12:45)
wtorek – piątek: 8:30 – 15:30 (przerwa: 12:15 – 12:45)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (antresola) przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 8:30 – 18:00
wtorek-piątek: 8:30 – 15:30

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (IV piętro) przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 8:30 – 18:00
wtorek-piątek: 8:30 – 15:30

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (I piętro) przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 8:30 – 18:00
wtorek-piątek: 8:30 – 15:30

Sekretariaty Wydziałów udzielają informacji wyłącznie telefonicznych w godzinach:


poniedziałek:  8:30-18:00,
wtorek-piątek:  8.:30-15:30

Majątek:
Informacje o majątku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia - udostępnił   Andrzej Skinder - Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.
Majątkiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, zaewidencjonowanym w księgach rachunkowych Oddziału Finansowego są "środki trwałe" -urządzenia techniczne i maszyny, których wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi brutto 1 139.971,61 zł.


Ostatnia modyfikacja 20-01-2017