BIP- Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

 • Darmowa Pomoc Prawna
 • Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Status prawny lub forma prawnej jednostki
 • Organizacja jednostki
 • Informacje o godzinach pracy Sądu:

  Biuro Podawcze -ul. Kocjana 3 parter, czynne jest w dni robocze od 8.30 do 15.30 zaś w poniedziałki od 8.30 do 17.30.
  Kasa jest czynna są w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 17.30 (przerwa 12:15 - 12:30)

 • W tych godzinach realizowane są m.in. wpłaty i wypłaty oraz sprzedaż znaków sądowych.

 • Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

  Przedmiot działalności i kompetencje.

  Dla wydziałów orzeczniczych przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i w innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji. Szczegółowy przedmiot działalności i zakres kompetencji poszczególnych pozaorzeczniczych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie określają wewnętrzne akty prawne wydane przez Prezesa.


 • Tryb działania jednostek organizacyjnych.


  Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Organizacyjne działanie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie opiera się na przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249)  oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22).

 • Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności budżetowej i pozabudżetowej
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
 • Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich przyjmowania i załatwiania.
 • Czynności nadzorcze


 • Ostatnia modyfikacja 20-01-2017