BIP- Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

 • Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Status prawny lub forma prawnej jednostki
 • Organizacja jednostki
 • Informacje o godzinach pracy Sądu:

  Biuro Podawcze -ul. Kocjana 3 parter, czynne jest w dni robocze od 8.30 do 15.45 zaś w poniedziałki od 8.30 do 17.45.
  Kasy Sądu czynne są w dni robocze godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 17.45.

 • Wpłaty i wypłaty realizowane są w godzinach od 8:30 do 15:30, zaś w poniedziałki od 8:30 do 17:30. Znaki Sądowe sprzedawane są w godzinach od 8:30 do 15:30, zaś w poniedziałki od 8:30 do 17:45.

 •  Interesanci przyjmowani są dni robocze godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 17.00.
   

  Przedmiot działalności i kompetencje.

  Dla wydziałów orzeczniczych przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i w innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji. Szczegółowy przedmiot działalności i zakres kompetencji poszczególnych pozaorzeczniczych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie określają wewnętrzne akty prawne wydane przez Prezesa. 

  • Tryb działania jednostek organizacyjnych.

  Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Organizacyjne działanie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie opiera się na przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249)  oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22).

 • Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności budżetowej i pozabudżetowej
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
 • Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich przyjmowania i załatwiania.
 • Czynności nadzorcze
 • Plan działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie na rok 2015
 • Plan działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie na rok 2014
 • Plan działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie na rok 2013
 • Plan działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie na rok 2012
 • Plan działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie na rok 2011
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza za 2014r
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza za 2013r
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza za 2012r
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza za rok 2011
 • Oświadcznie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza za rok 2010
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza za rok 2014
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza za rok 2013
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza za rok 2012
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza za rok 2011

 • Ostatnia modyfikacja 06-07-2015