Lekarze sądowi

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Mając na uwadze zapewnienie łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami posiadającymi następujące specjalności: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna rodzinna, neurologia, psychiatria, stomatologia, laryngologia, alergologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka. 

Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie ,,organu uprawnionego” (sądu, lub organu prowadzącego postępowanie karne) uczestników postępowania (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania) z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia ,,organu uprawnionego”, bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu lekarzowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za wizytę u lekarza sądowego pacjent nie uiszcza opłaty.

Wystawione przez lekarza sądowego zaświadczenie o braku możliwości stawiennictwa na rozprawie należy przesłać do sądu, przed który uczestnik postępowania został wezwany, wskazując sygnaturę sprawy.

 

Przepisy regulujące status i czynności lekarza sądowego:

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 848 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i tryb finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2013r.Nr 467 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru  zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 86 z późn. zm.).

 

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

- uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej,

- ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie był karany za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,

- ma nieposzlakowaną opinię.

Swoją kandydaturę do pełnienia funkcji lekarza sądowego osoba spełniająca powyższe warunki winna zgłosić Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie, która wraz z rekomendacją przekazuje dane kandydata Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, celem zawarcia umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego.


Wymagane dokumenty dla kandydatów na lekarzy sądowych:

- odpis dyplomu ukończenia studiów lekarskich,

- odpis prawa wykonywania zawodu lekarza,

- odpis dyplomu uzyskania specjalizacji,

- zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (nie starsze niż 1 miesiąc od daty wydania).

W celu potwierdzenia złożonych dokumentów w postaci kserokopii, należy przedstawić oryginały oraz do wglądu dowód osobisty. 


Dokumenty do pobrania dla lekarzy sądowych:

wzór zaświadczenia

wzór zestawienia

wzór rejestru

 

Osoby zainteresowane objęciem funkcji lekarza sądowego składają dokumenty w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie, al. ,,Solidarności” 127, pokój  330, III piętro, korytarz A, tel: 22 440 2005.


Informacja telefoniczna:

Biuro Obsługi Interesantów tel: 22 440 8000)
email: boi@warszawa.so.gov.pl           


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz i Katarzyna Adamczyk
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2008-02-02
Data udostępnienia 2008-02-02
Data modyfikacji 2017-01-16

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017