Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

Lokalizacja SR dla Warszawy-Woli

Kliknij tu, by zobaczyć
interkatywną mapę dojazdu do Sądu

Dojazd autobusem linii 149, 320 - przystanek Kocjana-Sądy

Mapka ułatwiająca poruszanie się po budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

____________________________________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie
Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
tel.: (22) 328 60 00 (centrala)

NIP - 522 27 92 889
REGON - 140356694

 

____________________________________________________________________________________

tl_files/wola/dokumenty/dok 2016/dzien seniora.jpg

____________________________________________________________________________________

 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Wola i Bemowo.
 
BIP: Informacje obejmujące BIP dla SR dla Warszawy-Woli.

 
Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
 

Dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3 właściwym jest:Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70; 01-381 Warszawa, tel. 22 53-37-647. Numer rachunku bankowego urzędu dzielnicy: 25 1030 1508 0000 0005 5000 2132

 

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

____________________________________________________________________________________

Informacja o zmianie terminu przeprowadzenia II etapu konkursu na stanowisko Stażysty tut. Sądu.

____________________________________________________________________________________

Ulotka informacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich objaśniająca znaczenie niezawisłości sędziowskiej

____________________________________________________________________________________

tl_files/wola/dokumenty/dok 2016/Plakatzm1.jpg

____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Oferty pracy - konkursy rozpoczęte znajdują się informacje o konkursie na stanowiska Stażysty i Protokolanta sądowego oraz o konkursie na płatne praktyki absolwenckie.

____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zmianę dostawcy usługi poczty elektronicznej od dnia 26.02.2016r. godz. 14:00 maile Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie nie będą działały do dnia 29.02.2016r. godz. 12:00.

____________________________________________________________________________________

Ważne!

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przed Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy,

(np.  koszty sygn. akt IC 100/15, opłata od wniosku sygn. akt IC 100/15, grzywna sygn. akt III K 151/15, itp.),

W przypadku wnoszonych opłat od pozwu/ wniosku/skargi (gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana), obok zapisu „opłata od pozwu/wniosku/skargi” należy koniecznie wskazać imię i nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego (instytucja, podmiot gospodarczy, itp.) lub też imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy,

(np. opłata od pozwu przeciwko Jan Kowalski/firma XXX, opłata od wniosku Janiny Kowalskiej, itp.)

Zamieszczenie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych pomimo uiszczenia świadczenia na rzecz sądu przez zobowiązanego.

Wobec powyższego informujemy, że wpłaty dokonane bez wskazania wymienionych wyżej elementów (sygnatura akt, wskazanie pozwanego/wnioskodawcy) mogą zostać zwrócone na rachunek bankowy (lub – w przypadku przekazów pocztowych – na adres)  wpłacającego i uznane będą jako niebyłe ze wszystkimi tego skutkami (np. zwrot pozwu/wniosku, odrzucenie skargi na czynność komornika, skierowanie sprawy do  komornika, orzeczenie kary zastępczej).


____________________________________________________________________________________

Komunikat zespółu Centrum Projektów Informatycznych


Uprzejmie informujemy, że w środę 12.08.2015 r. o godzinie 20:00 rozpocznie się przerwa w dostępności systemu ePUAP, podczas której będą prowadzone prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu ePUAP.
W trakcie przełączenia nie będą dostępne żadne usługi ePUAP, w tym także funkcjonalność logowania do systemów zewnętrznych przy użyciu Profilu Zaufanego.
Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 17.08.2015 r. Od tego momentu środowisko produkcyjne dostępne będzie wyłącznie w nowej wersji systemu ePUAP.
Ponadto informujemy, że od 1 lipca br. pod adresem http://test.epuap.gov.pl dostępna jest testowa wersja nowego systemu ePUAP, która będzie funkcjonowała również w trakcie wyłączenia wersji produkcyjnej - zachęcamy do zapoznania się z nią.

____________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT


Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie informuje, że Zdzisława Solecka nie jest komornikiem przy tutejszym Sądzie. Wykaz komorników dostępny jest pod adresem : http://warszawa.so.gov.pl/komornicy-sadowi.859.html

____________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

W związku z docierającymi do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie od komorników sądowych z terenu całej Polski informacjami  o składaniu wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w oparciu o sfałszowane  tytuły wykonawcze, pochodzące jakoby od tutejszego Sądu, w celu upewnienia się, czy przedstawiony tytuł jest oryginalny, sugerujemy kontakt z pracownikami naszego Biura Obsługi Interesantów (telefoniczny, osobisty lub mailowy), co pozwoli na zweryfikowanie danych zamieszczonych w tytułach wykonawczych.


Informację zamieszczono w dniu 27 kwietnia 2015r.

____________________________________________________________________________________

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 15/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z powodu przypadającego w sobotę drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia 2015r.) - dzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

    Ponadto zgodnie z zarządzeniem 15/15 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dzień 5 czerwca 2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 czerwca 2015r.

Treść zarządzenia w pliku PDF


Informację zamieszczono w dniu 27 marca 2015r.
____________________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisów art. 83a Ustawy o finansach publicznych uprzejmie informujemy, że sumy depozytowe sądów będą z dniem 1 stycznia 2015 roku podlegały konsolidacji Ministra Finansów. Wykonując przepisy znowelizowanej ustawy, Minister Finansów otworzył w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki depozytowe dedykowane dla Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie.

Informacja i lista rachunków w zakładce: Informacje -> Konta bankowe, lub pod tym linkiem.

____________________________________________________________________________________

Uwaga!

Z uwagi na wpływające zapytania dotyczące przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej „komorniczego nakazu zapłaty” o sygn. akt „II C 789/475” Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie informuje, że żadne orzeczenia sądów i komorników nie są wysyłane do stron drogą mailową, a adresy mailowe, z których wysyłane są „komornicze nakazy zapłaty” nie należą ani do tutejszego Sądu ani też do żadnego z Komorników Sądowych działających przy tutejszym Sądzie. W przypadku otrzymania wiadomości o „komorniczym nakazie zapłaty” sprawę należy kierować do organów ścigania.

____________________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością ujednolicenia praktyk co do przekazywania sumy pieniężnej zasądzonej przez właściwy sąd w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki informujmy, iż wypłata należności z tytułu zasądzonej w myśl art. 12 ust. 4 w/w ustawy sumy pieniężnej realizowana będzie przekazem pocztowym na adres znajdujący się w aktach sprawy (lub zawarty w treści skargi). Osoby (podmioty) zainteresowane inną formą (np. w drodze przelewu na rachunek bankowy) proszone są o niezwłoczne skierowanie pisma w tej sprawie adresowanego bezpośrednio do Kierownika Oddziału Administracyjnego ze wskazaniem numeru rachunku, na który przelew miałby zostać zrealizowany. Dokument taki powinien być  opatrzony  podpisem  notarialnie lub urzędowo  poświadczonym. Możliwe jest także złożenie podpisu w obecności urzędnika zatrudnionego w Oddziale Administracyjnym, który zweryfikuje tożsamość autora pisma.

____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 88/14 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dzień 2 stycznia 2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, z uwagi na obniżenie w 2015 roku wymiaru czasu pracy z powodu przypadającego w sobotę Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2015r.).

Treść zarządzenia w PDF.

____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 25 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 3 stycznia 2014r. Prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie jest Pan Remigiusz Wehner.

_____________________________________________________________________________________

Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie uruchomi z dniem 1 grudnia 2013 r. Portal Orzeczeń. Serwis dostępny będzie pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl .
Za pośrednictwem Portalu udostępniane będą również orzeczenia objęte wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej.

Wersja pisma w pdf

_____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 23 listopada 2012 roku Prezes, Wiceprezes oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 23 listopada 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka – Skargi i wnioski).

_____________________________________________________________________________________

 

Redakcja strony internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
Daniel Czernikowski - kontakt tylko w sprawie zawartości strony internetowej Sądu: e-mail: czerniko@warszawa-wola.sr.gov.pl
 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Daniel Czernikowski
Informację zmodyfikował Daniel Czernikowski
Data wytworzenia 2010-11-24
Data modyfikacji 2016-11-14

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017