System Dozoru Elektronicznego

Odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Wedle zapisu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym  w systemie dozoru elektronicznego z dnia 07.09.2007 r. ( Dz.U.  Nr 142  z 2010 r. poz. 960) od dnia 1 września 2009 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego składać mogą skazani zarówno przebywający w jednostkach penitencjarnych jak i na wolności, jeżeli spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy tj.:

- zostali skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczającą 1 roku ( w tym również na zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe).

Od dnia 1 stycznia 2012 r. system dozoru elektronicznego funkcjonuje na terenie właściwości wszystkich apelacji w Polsce.

Maksymalny czas odbywania kary w SDE to jeden rok. Wypełnianie warunków odbywania kary w tym systemie monitorowane jest za pomocą nadajnika umieszczanego na nodze lub ręku skazanego oraz przez urządzenie monitorujące zainstalowane w miejscu pobytu skazanego (w domu), a także przez system informatyczny działający w Centrali Monitorowania.

W przypadku naruszania przez skazanego warunków odbywania kary (nieobecność podczas godzin odbywania kary, manipulowanie przy urządzeniu monitorującym lub nadajniku) system informatyczny Centrali Monitorowania wygeneruje informację o naruszeniu warunków odbywania kary i sąd będzie musiał podjąć w stosunku do skazanego niezwłoczne działania. W takiej sytuacji sąd penitencjarny może uchylić zezwolenie na wykonywanie kary pozbawienia wolności w SDE i zarządzić jej wykonanie w jednostce penitencjarnej.

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego i w odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z ubieganiem o wykonywanie kary w tym systemie, poniżej podajemy kilka podstawowych informacji:

Komu sąd może udzielić zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego?

Art. 6.1. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), zwanej dalej „Kodeksem karnym";

2) jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 11;

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej „warunkami technicznymi".

2. Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

3. Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku.

Art. 7. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Art.11. 1. Jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, do nałożenia obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, wymagana jest uprzednia zgoda tych osób udzielona na piśmie, obejmująca także umożliwienie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych określonych w art. 8 ust. 1 pkt 5.

2. Cofnięcie zgody po wydaniu przez sąd penitencjarny postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne.

Art.33a. 1. O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu.

2. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć również sądowy kurator zawodowy.

3. Udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia sąd uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

4. Udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Kto może składać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE z 07.09.2007 r.

Art. 39. W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

 

Do którego Sądu należy kierować wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Art. 38. Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa.

 

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w SDE?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE z 07.09.2007 r.

Art. 40. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie.

2. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1-3.

3. Do wniosku złożonego przez skazanego, jego obrońcę, prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego dołącza się zgodę osoby lub osób, o których mowa w art. 11 ust. 1 Pobierz wzór (PDF) (RTF)

W przypadku wniosku składanego przez dyrektora zakładu karnego zgodę taką uzyskuje sąd penitencjarny orzekający w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

4. W przypadku złożenia wniosku o orzeczenie zakazu lub nałożenie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, do wniosku dołącza się zgodę osoby, której orzeczenie zakazu zbliżania się ma dotyczyć.

5. Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Hanna Pawlak
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Marcin Lasota
Data wytworzenia 2009-11-18
Data udostępnienia 2009-11-18
Data modyfikacji 2014-02-12

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 30-06-2015